Fiktiv Stambog 


Mellem Rowleys Gold Dust (Ziki)

& Fenomenets Emil The Viking (Kato) 

Billeder af Kato:

   Ziki                                                                     Kato