Fiktiv Stambog 

 

Mellem Rowleys Gold Dust (Ziki)

& Fenomenets Emil The Viking (Kato) 

Ziki Kato

Billeder af Kato: